Англо-български терминологичен речник по информатика и изчислителна техника

Резюме: Този англо-български терминологичен речник по информатика и изчислителна техника има за цел да улесни и стандартизира преводите на англоезични програмни продукти на български език.

1  Упътване

Думите в речника са подредени в азбучен ред. Знакът тилда (~) заменя основната (черната) дума. Омонимите са отделени в отделни речникови гнезда, означени с римски цифри (напр. call I`` и call II``). В рамките на гнездото различните части на речна са означени с удебелени арабски цифри с точка. Различни значения на една и съща дума са означени със светли арабски цифри със скоба. Близки по значение преводи са отделени със точка и запетая. Изрази, оградени с кръгли скоби, са незадължителни при превод. С наклонен шрифт са давани допълнителни пояснения.

Този речник е съставен благодарение усилията на всички преводачи на свободен софтуер и членове на преводаческия списък dict@linux.zonebg.com. Специално искам да спомена и приноса на Владимир Георгиев.

2  Словник

2.1  A

abnormal termination аварийно завършване

abort 1) прекратявам (преждевременно); 2) прекъсвам

about (в меню) за програмата

absolute ~ address абсолютен адрес; ~ code абсолютен код

accent ударение (не: акцент)

access 1. n достъп; ~ mode режим за достъп; ~ control управление, контрол на достъпа; ~ time време за достъп 2. v осъществявам достъп

accessibility достъпност

account вход, досие, номер, име, регистрация, сметка (?)

accounting отчитане

action действие

active активен

address адрес; absolute ~ абсолютен адрес; machine ~ (=absolute ~) машинен адрес

advanced напреднал

algorithm алгоритъм

alias псевдоним

allocate 1) разпределям (ресурс); 2) заделям (памет)

alphanumeric буквено-цифров

ambiguous нееднозначен, двусмислен

annotation анотация (пояснение на програмен код)

application 1. n приложение; приложна програма 2. a приложен; ~ programm приложна програма

apply 1) прилагам; 2) отнасам се

archive архив (дълготрaйно хранилище на информация, при което времето за достъп не е от голямо значение, напр. магнитна лента или .tar.gz файл); ~d file 1) архивен файл, архив (напр. .tar.gz, .Z, .zip); 2) архивиран файл (файл, намиращ се в архив)

assistant помощник

association 1) връзка; 2) асоциация

attach прикрепям

attachment притурка

attribute 1) атрибут; 2) качество, свойство

authenticate 1) опознавам; 2) изисквам пълномощия; ~ion 1) опознаване; 2) изискване на пълномощия; ~ion code опознавателен код; ~ion key опознавателен ключ

available 1) наличен; 2) достъпен

2.2  B

background 1. n фон 2. a фонов; ~ process фонов процес; ~ image фон

backup 1. n резерв; ~ file резервен файл (сравни с archived file) 2. v правя резерв, резервно копие

bandwidth ширина (на канала), пропускателна способност

bar 1) ивица; menu ~ ивица на менюто; scroll ~ превъртаща ивица; task ~ ивица на задачите; title ~ заглавна ивица; tool ~ ивица с инструменти; 2) палитра

batch пакетен; ~ processing пакетна обработка

benchmark еталонен тест

binary двоичен; ~ file двоичен файл

bitmap 1. n растер 2. а растерен (шрифт, графичен формат)

block 1. n блок; ~ diagram блок-схема; ~ device блоково устройство 2. v 1) блокирам (процес); ~ed process блокиран процес; 2) блокувам (разпределям в блокове информацията на магнитна лента)

bold получер; тъмен (шрифт)

bookmark отметка

boot зареждам (операционната система); ~ing начално зареждане; ~ strap самозареждане, начално зареждане

box клетка (диалогова или наборна)

breakpoint точка на прекъсване, контролна точка

bridge мост, преходник

brightness яркост

browse 1) разлиствам (напр. файлове, не Интернет); 2) ровя се в (Интернет)

browser 1) браузър, навигатор, уеб-четец (само за Интернет); 2) разлиствач, разглеждвач (напр. на файлове)

buffer буфер; ~ing буферизация; ~ed буфериран

bug 1) грешка, дефект (в програма); 2) прен. буболечка`` (с кавички)

bus шина

button бутон (не: клавиш)

2.3  C

cache кеш, свръхоперативна памет; ~ing кеширане

call 1. v извиквам 2. n извикване; ~ stack стек на извикванията

case I случай

case II регистър (вид на буквите --- големи или малки); upper ~ горен регистър; down ~ долен регистър; ~ (un)sensitive (не)чувствителен към регистъра

cascade (подреждане в) колода (за прозорци)

certificate удостоверение; private ~ частно удостоверение; ~ authority пълномощен, упълномощен удостоверител; ~ issuer издател на удостоверението

changelog дневник, файл-дневник (системен, на промените, на събитията или друг)

charset набор символи

character 1) знак (видим знак); 2) символ (не задължително видим); controll ~ управляващ символ (не: контролен); ~ device символно устройство

child process процес-потомък; породен процес; дъщерен процес

chooser селектор

cipher 1. n шифър 2. v шифрирам, шифровам

click 1. v цъкам 2. n цъкане

clip 1. n кламер 2. v изрязвам; ~ing изрезка

clipboard междинен буфер

code код (срв. с encode и sipher); absolute ~ абсолютен код

command 1. n команда 2. a команден; ~ line команден ред

condensed тесен (шрифт)

configuration настройка; конфигурация

configure настройвам; конфигурирам

connect 1) свързвам се; 2) имам, правя, опитвам връзка с

connection връзка; свързване

console конзола

contrast контраст

control 1. n управление; контрол 2. v управлявам; ~ character управляващ символ (не: контролен) 3. a ~ panel контролен панел, пулт за управление

cookie бисквитка (да се внимава да не би да се получи неясен превод. При нужда да се добавя в скоби и английската дума)

copy 1. v 1) копирам; 2) копирай (в меню) 2. n копие

CPU централен процесор; ~ load натоварване на процесора

current текущ

custom по поръчка, поръчан (заб.: произлиза от израза custom-made)

cut отрежи (в меню)

2.4  D

debug отстранявам грешки, тествам; прен. пощя`` (с кавички); ~er тестваща програма

default 1) обичаен, подразбиращ се; by ~ по подразбиране; 2) стандартен

desktop работна площ, поле, плот

deselect 1) отхвърлям (обратното на избирам); 2) демаркирам, изчиствам (обратното на маркирам)

destination 1. n цел 2. a целеви

development разработка

device устройство

digitizer дигитайзер, цифратор

directory каталог; директория (не се препоръчва: справочник); home ~ домашен каталог; домашна директория

discard отменям, отказвам се (от), отхвърлям

disconnect 1) изключвам (се); 2) прекъсвам (напр. линията)

disk диск; hard ~ твърд диск; floppy ~ дискета

display 1. n дисплей; ~ manager вж. manager 2. v изобразявам

download свалям, изтеглям, източвам

draft чернова

drive устройство; floppydisk ~ дискетно устройство

driver драйвер

2.5  E

edit редактирам

editor редактор

e-mail електронна поща

embed вграждам; ~ded вграден

encode кодирам (не: шифровам)

encoding 1) кодиране; 2) код

entry запис

environment 1) обкръжение; ~ variable променлива от обкръжението; 2) среда

executable изпълним

expire изтичам (за срок); ~d с изтекъл срок, остарял; ~s at валиден до

export изнасям (в чужд файлов формат)

extend широк (шрифт)

extension разширенние

extract извличам

2.6  F

fallback връщам се (към)

fatal error критична грешка

feel 1. n усещане; осезание; look and ~ изглед и усещане; has look and ~ like изглежда и се усеща като 2. v 1) усещам; осезавам; 2) чувствам

fifo именован канал

file 1. n файл 2. a файлов; ~ system файлова система ~ manager вж. manager

firmware вътрешно програмно осигуряване

floppydisk дискета

folder папка (не се препоръчва: директория)

font шрифт; bitmap ~ растерен шрифт; outline ~ контурен шрифт; scalable ~ мащабируем шрифт

footer долен колонтитул (на текстов документ)

footnote забележка (под линия)

foreground 1. n преден план 2. a преден; ~ process привилегирован процес

format 1. n формат 2. v форматирам

forme бланка, формуляр (при HTML)

frame 1) рамка; 2) фрейм (за HTML)

free 1) свободен (напр. OpenOffice); 2) безплатен (напр. StarOffice)

2.7  G

gateway шлюз, портал

glue пълнител (на наборното поле)

go отивам (в заповедна форма: иди)

grid мрежа; snap to ~ изравнявам, подравнявам по мрежата

guru експерт (помощник за настройка)

2.8  H

hard ~ link вж. link; ~ disk твърд диск

hardware 1. n хардуер, апаратно осигуряване 2. a апаратен, хардуерен

header 1) заглавна част; 2) горен колонтитул (на текстов документ); 3) ~ file заглавен файл

heap динамична памет

help справка

highlight 1) откроявам, маркирам, осветявам, оцветявам; 2) откроявам, подчертавам, акцентирам; syntax ~ing открояване на синтаксиса

hint подсказка

home ~ directory вж. directory; ~ page начална страница

hot key горещ`` клавиш (с кавички)

hub концентратор

2.9  I

icon иконка (не: икона)

idle time време на престой

image изображение

import внасям (от чужд файлов формат)

inconsistent несъгласуван

indent отстъп, поле

index 1) индекс; 2) показалец; указател

inode индексен дескриптор

input 1. n вход 2. v въвеждам

install инсталирам

installation инсталация

interactive диалогов

italic курсив (шрифт)

2.10  J

job задача

jumper мостче

2.11  K

kernel ядро

key 1) клавиш (на клавиатурата); 2) ключ; ~word ключова дума

keyboard клавиатура

2.12  L

landscape Пейзаж`` (начин на печат)

launcher стартер

layout изглед, подредба

leading zero водеща нула

lefthanded левичарски, за левичари

license лицензия; public ~ общодостъпна лицензия

line ред

link 1. n 1) връзка (към файл); hard ~ твърда връзка; symbolic ~ символна връзка (към) (не: символична); 2) препратка 2. v свързвам

linker свързваща програма

list списък (не: листа); linked ~ свързан списък; doubly linked ~ двусвързан списък

log отчитам, регистрирам; ~ file файл-дневник

login 1. v влизам (в системата) 2. n влизане (в системата)

logout 1. v излизам (от системата) 2. n излизане (от системата)

look 1. n изглед; облик ~ and feel изглед и усещане; has ~ and feel like изглежда и се усеща като 2. v гледам

2.13  M

macro макрос

mailinglist кореспондентски списък

maintain поддържам

maintainer поддържащ

manager манипулатор, администратор; display ~ администратор на дисплея; file ~ файлов манипулатор; window ~ администратор на прозорците

manual ръководство

make file make-файл (с тире)

match съответствам; ~ing съответен (напр. скоба)

mather board системна платка

menu меню; popup ~ изкачащо меню; pull down ~ падащо меню; ~ bar вж. bar

mode начин; access ~ режим за достъп

monospaced font непропорционален шрифт

mount монтирам

mouse мишка

2.14  N

named pipe именован канал

net мрежа

node възел

non local отдалечен

2.15  O

obsolete остарял, излязъл от употреба

off 1) изкл.; 2) не

offline без връзка с мрежа`` (при работа с браузър)

offset отместване

on 1) вкл.; 2) да

open source отворен код

option 1) незадължителен параметър; опция; ключ (параметрите на командния ред); 2) параметър (за програми с графичен интерфейс); ~al по избор, незадължителен

outline контурен; ~ font контурен шрифт

output 1. n резултат (не: изход) 2. v извеждам 3. а изходен

overfull препълване

2.16  P

page страница

panel панел; control ~ контролен панел, пулт за управление

paper хартия; ~ type формат (на хартията); ~ feed подаване на хартията

paragraph абзац (не: параграф)

password парола

paste вмъкни (в меню)

patch кръпка

path пътека; ~ name пълно име (на файл)

pattern образец

permite разрешавам, позволявам; ~ion право, разрешение; file ~ions файлов режим (за достъп)

pipe (програмен) канал; named ~ именован канал;

pipeline конвейeр

pixel пиксел (не: точка)

plugin плъгин

pointer указател

popup menu изкачащо меню

portable преносим

portrait Портрет`` (начин на печат)

preference предпочитание

print 1. v печатам 2. a печатен; ~ preview предпечатен преглед

printer принтер; печатащо устройство

private 1) частен, който е частна собственост; 2) личен

privacy 1) дискретност; 2) уединение; 3) лична тайна

preview преглед; print ~ предпечатен преглед

process 1. n процес 2. v обработвам

programm програма

progress 1) напредък; 2) ход (на даден процес); ~ indicator индикатор на хода

prompt 1. n подкана; login ~ подкана за влизане; command ~ командна подкана 2. v 1) подканям, подканвам; 2) ~ before питам преди (напр. изтриване на файл)

proxy сървър-посредник

public 1) обществен; 2) общодостъпен; ~ license общодостъпна лицензия

2.17  Q

2.18  R

RAM оперативна памет

reboot презареждам

recipient получател; return ~ обратен получател

redo отказ от отмяната

reference отпратка

refresh опреснявам

refuse отказвам

reject отхвърлям

relay препредавам

reload презареждам

remount монтирам наново; ~ing ново монтиране

reset установявам наново

resolution разрешаваща способност

restart рестартирам

resume 1. v възобновявам, започвам отново, опитвам отново 2. adv отново (в бутон)

retrieve търся, извличам (информация)

ROM постоянна памет

root 1) корен; ~ directory основен каталог; 2) root (потребител)

router маршрутизатор

ruler линийка (в текстообработващи програми и др.)

2.19  S

saturation наситеност

scale скала; мащаб; ~able font мащабируем шрифт

screen екран

script 1) команден файл, скрипт; 2) процедура (напр. скриптовете на GIMP)

scroll превъртам; ~ bar вж. bar

search 1. 1) търся; ~ engine търсачка 2) намери (в меню) 2. търсене

secure сигурен, безопасен, защитен

security сигурност, безопасност

select 1) избирам; 2) маркирам (напр. определен текст с мишката)

separator разделител

server сървър; file ~ файлов сървър

service 1) служба; 2) услуга

session сеанс, сесия

setup конфигурирам, (по-рядко) настройвам

setting настройка

shadow сянка; ~ password парола на сянка

share ползвам съвместно

shared съвместен; общ

sharp 1. a 1) отчетлив; 2) остър; ~ness отчетливост 2. ad точно

shell обвивка; команден интерпретатор

shortcut бърз клавиш; бърза мишка; клавишна комбинация

shutdown изключвам; приключвам; закривам

silicon n силиций (не: силикон)

sipher 1. n шифър 2. v шифровам (не: кодирам)

slanted наклонен (шрифт)

slot куплунг

socket порт

soft link = symbolic link

software 1. n софтуер; програмно осигуряване 2. a програмен, софтуерен

source източник; open ~ отворен код; ~ file изходен файл

space 1) интервал; 2) пространство; white ~ бяло поле

spooler спулер

stack стек

start 1. v пускам; стартирам 2. n пускане; стартиране

sticky лепкав

string низ

submenu подменю

subnet подмрежа

subscribe абонирам (се); записвам (се)

suite комплект

superuser привилегирован потребител

swallow поглъщам

switch комутатор

symbolic link вж. link

systemwide общосистемен

2.20  T

tag етикет; ~ged етикетиран

target цел; ~ file целеви файл

task задача

template шаблон

test 1. n тест, проба, проверка, изпитание 2. v тествам; ~er изпитател

text 1. n текст 2. а текстов; ~ file текстов файл

tile мозайка; мозаично (подреждане на прозорци)

time out просрочка на времето

title заглавие; ~ bar вж. bar

tool 1) инструмент; ~ bar ивица с инструменти; 2) помощна програма

topic тема

trash боклук; смет

tuple комплект (Питон)

2.21  U

underfull разреждане (на наборния ред)

underline подчертавам

undo отмяна

unmount демонтирам

unnamed неименован (заб.: като име на файл е по-добре да не се превежда)

unselect отхвърлям

unsubscribe отписвам (се)

untitled неименован, ненаименуван; безименен; безимен

update 1. v актуализирам 2. n актуализация

upload качвам

user потребител

2.22  V

verify проверявам

2.23  W

window прозорец; ~ manager вж. manager

wisard факир (помощник за настройка)

workplace работно място

wrap 1) завивам; 2) пренасям; word ~ пренос на думи; line ~ пренос на ред

2.24  X

2.25  Y

2.26  Z

zone 1) зона; 2) пояс; time ~ часови пояс (не: времева зона)

zoom увеличение
This document was translated from LATEX by HEVEA.